Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Những chữ viết tắt

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT:
 
                          A.                  : Aṅguttara Nikāya
                          D.                  : Dīgha Nikāya
                       DA.                  : Dīgha Nikāya Aṭṭhakathā
                    Dh.A.                  : Dhammapada Aṭṭhakathā
       Dh. hay Dhp.                  : Dhammapada
                  DPPN.                  : Dictionary of Pali Proper Names
                                                  (G.P. Malalasekera)
                       Đại.                  : Đại Tạng Kinh
                       G.S.                  : Gradual Sayings
                      MA.                  : Majjhima Nikāya Aṭṭhakathā
                   Mhvs.                  : Mahāvaṃsa Milindapañha
                         M.                  : Majjhima Nikāya
                     Miln.                  : Milindapañha
                       Pāc.                  : Pāccittiya
                     PED.                  : Pāli-English Dictionary
                                                  (T.W. Rhys Davids and W. Stede)
                        Pṭs.                  : Paṭisambhidāmagga
                           S.                  : Saṃyutta Nikāya
                         Sn.                  : Suttanipāta
                    Thag.                  : Theragāthā
                     Thīg.                  : Therīgāthā
                      Vbh.                  : Vibhaṅga
                       Vin.                  : Vinaya-piṭaka
                    Vism.                  : Visuddhimagga

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm