Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

An Viên Focus: Hành trình Tam tạng Thánh Điển Phật giáo

Mục lục

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm